ඉන්දීය නාවික හමුදා ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකා ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

දෙසැම්බර් 13, 2022