දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සියලු රටවල් සමඟ
මිත්‍රශීලිව කටයුතු කළයුතුයි - ජනපති

දෙසැම්බර් 17, 2022