එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාල
නියෝජිත පිරිසක් ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

දෙසැම්බර් 22, 2022