--> -->

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය වෙත චීනයෙන් රුපියල් මිලියන 5ක ආධාරයක්

දෙසැම්බර් 22, 2022