අභිනවයෙන් පත් නාවික හමුදාපති ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් හමුවේ

දෙසැම්බර් 30, 2022