අපි මුළු ලෝකයේම මිතුරන් මිස කිසිවකුගේ සතුරන් නොවේ - ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ජනවාරී 13, 2023