--> -->

‘අපි වෙනුවෙන් අපි’ ව්‍යාපෘතිය හරහා රත්නපුර රණවිරු පවුලක
නිවාස සිහිනය සැබෑවක් විය

ජනවාරී 21, 2023