ආරක්‍ෂක ලේකම් USS Anchorage ඇමෙරිකානු නෞකාවේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවක

ජනවාරී 20, 2023