කර්නල් නලින් හේරත් ගේ නවතම කෘතිය ජනාධිපතිතුමන් වෙත පිරිනැමේ

ජනවාරී 17, 2023