--> -->

හමුදා සාමාජිකයින් සඳහා සහන මිලට සිමෙන්ති ලබාදීමට INSEE සිමෙන්ති සමාගම සහ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ජනවාරී 30, 2023