--> -->

ආහාර සුරක්‍ෂිතතාව සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය ඉතා වැදගත් - ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

පෙබරවාරි 03, 2023