--> -->

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම ජනපති, අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අභිමානවත්ව

පෙබරවාරි 06, 2023