--> -->

පාකිස්තානයේ ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික ප්‍රධානීන්ගේ කමිටුවේ සභාපති: ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන්ට අඛණ්ඩ පුහුණු සහාය ලබා දෙන බවට පාකිස්තානයෙන් ප්‍රතිඥා

පෙබරවාරි 10, 2023