--> -->

එක්සත් ජනපද සහකාර ආරක්‍ෂක ලේකම් ශ්‍රී ලංකා ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය ඇමති
සහ ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

පෙබරවාරි 16, 2023