--> -->
නවතම පුවත්

සිදුවීම්


විමසීම්

ලිපිනය
ලේකම්,
ජාතික ආරක්‍ෂක අරමුදල,
ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය,
ආරක්‍ෂක මූලස්ථාන සංකීරණය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර,
කෝට්ටේ.


දුරකථන
0112430860/79
(Ext. - 334/335)

ෆැක්ස්
0112325407

විද්‍යුත් තැපෑල
modndf@gmail.com

අප ගැන

1985 අංක 09 දරන ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් පනත මගින් සංස්ථාපනය කරනු ලබන ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල 2018 අංක 16 දරන සංශෝධිත පනත අනූව නම් කරනු ලැබූ පාලක මන්ඩලයක් මගින් පාලනය වේ. මෙම අරමුදල ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ සහතික කිරීමට වඩාත් හේතුවන්නේයැයි පාලක මණ්ඩලය අදහස් කරන ආකාරයට සහ කාර්යන්ට, අරමුදලට අයත් මුදල් ජනාධිපතිවරයාගේ විධිවිධාන වලට යටත්ව යොදාගනු ලැබේ. එමෙන්ම තම රාජකාරී ඉටුකරන අතරතුරදී තුවාල ලද හෝ මියගිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හෝ පොලීසියේ යම් සමාජිකයකුට හෝ සමාජිකයන්ගේ පවුල් වලට සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීමද සිදුකෙරේ.

සංවිධාන ව්‍යුහය

පාලක මණ්ඩලය

• සභාපති -

ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර මහතා (ජනාධිපති ලේකම්)

• සාමාජික -

මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil (ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්)

• සාමාජික -

මහාචාර්‍ය මැදගොඩ අබේතිස්ස් හිමි


ජාතික ආරක්ෂක අරමුදලේ කාර්‍ය මණ්ඩලය

ලේකම්

ඩබ්ලිව්.ඒ. කුලසූරිය මහතා
(අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන)

සහකාර ලේකම්
එච්.පි.ඩි.හේවගේ
(සහකාර අධ්‍යක්ෂ)

ගණකාධිකාරි
ටි.සි.පි. ප්‍රනානදු මිය
ගණකාධිකාරි

විෂය ලිපිකරු I
වයි. ලියනගුණවර්ධන මිය

විෂය ලිපිකරු II
එන්.ඒ.කේ. සම්පත් මහතා

ගිණුම් ලිපිකරු
ඉෂාරා හර්ශණී කුමාරසිංහ මිය