විශේෂ දැන්වීමයි

ඔක්තෝම්බර් 21, 2020

ඔක්තෝබර් 22 වන දින දීඝවාපී පුදබිමෙහිදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  දීඝවාපි ස්ථූපයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත  කල් දමා ඇත.