විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳ ආබාධිත සෙබළුන් විසින් සිදුකල මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

ජනවාරී 11, 2021

 

විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳ ආබාධිත සෙබළුන් විසින් සිදුකල මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සම්බන්ධව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනය :