මියගිය රණවිරුවන්ගේ යැපෙන්නන් සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය දැක්වු ප්‍රතිචාරය

මාර්තු 29, 2021

මාධ්‍ය නිවේදනය