--> -->

නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා සඳහා නව ගුවන් යානා අංගනයක්

අගෝස්තු 07, 2021

නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ගුවන්යානා අංගන සංකීරණය  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ විසින් කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී විවෘත කරන ලදී.