69 වැනි ජාතික ජීවිතාරක්ෂක ශූරතාව ගුවන් හමුදා කාන්තා කණ්ඩායම දිනා ගනී

දෙසැම්බර් 22, 2021

ශ්‍රී ලංකා ජීවිතාරක්ෂක සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද 69 වැනි ජාතික ජීවිතාරක්ෂක ශූරතාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) කාන්තා කණ්ඩායම පසුගියදා (දෙසැ 18) ගල්කිස්ස ජීවිතාරක්ෂක මූලස්ථානයේදී සමත් විය.

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පිරිමි කණ්ඩායම තරඟාවලියේ සමස්ථ අනුශූරතාවය තහවුරු කර ගත් බව ගුවන් හමුදාව පවසයි.

ගුවන් හමුදා කාන්තා කණ්ඩායම රන් පදක්කම් පහක් (05) රිදී පදක්කම් තුනක් (03) ලෝකඩ පදක්කම් තුනක් (03) දිනා ගනිමින් ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමත් විය. පිරිමි කණ්ඩායම රන් පදක්කම් තුනක් (03) ලෝකඩ පදක්කම් පහක් (05) ලෝකඩ පදක්කමක් (01) ලබා ගනිමින් අනුශූරතාව දිනා ගන්නා ලදී.