ආරක්ෂක ලේකම් උතුරු මැද පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් අමතයි

ඔක්තෝම්බර් 02, 2020

අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න අද දින (ඔක්තෝබර් 2) අනුරාධපුරයේදී  උතුරු මැද පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් ඇමතීය.