ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය

නොවැම්බර් 28, 2020

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර අද (2020 නොවැම්බර් 28) කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී පැවති සමුද්‍ර ආරක්‍ෂණ සහයෝගීතාව පිළිබඳ 4 වන ජාතික ආරක්‍ෂක උපදේශක ත්‍රෛපාර්ශ්වික සමුළුවේ ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය පහත පරිදි වේ.