නිවාඩු නොලබා සේවයට වාර්තා නොකර විදේශගතව සිටින හමුදා පුද්ගලයින්ට පොදු සමාකාලයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීම

නොවැම්බර් 09, 2022

නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකර සිටින දැනට විදේශගත ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් වෙත ද නැවත ඒකකය වෙත රපෝර්තු කිරිමකින් තොරව 2022.11.15 දින සිට 2022.12.31 දින දක්වා ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති පොදු සමාකාලය තුලදී නීත්‍යානුකූලව සේවයෙන් ඉවත්වීම සඳහා ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  

මෙම පොදු සමාකාලය 2022.10.25 දින හෝ ඊට පෙර නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකල අයවළුන් සඳහා පමණක් වලංගු වන අතර ඔවුන් වෙතින් අයවිය යුතු යම් මුදලක් වේ නම් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වීමට පෙර එම මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කල යුතුය.

තවද, නිවාඩු නොමැතිව සේවයට වාර්තා නොකිරීම හැර වෙනත් කිසිදු විනය විරෝධී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ නොනිමි විනය කටයුතු නොපැවතිය යුතුය.

නීති විරෝධී ක්‍රම මගින් විදේශගත වූ හෝ  විදේශගත වීමේදී වංචනික ලෙස විදේශගමන් බලපත්‍ර සහ අනෙකුත් ලේඛන සකස් කර විදේශ ගත වී නොමැති බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් තහවුරු කරගත යුතු වේ.