මහජනතාව නොමග යවන අසත්‍ය ප්‍රචාර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

ඔක්තෝම්බර් 16, 2019