விண்ணப்பபடிவங்கள்

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குனர்களை பதிவு செய்தல்

விண்ணப்ப படிவம் பதிவிறக்கம்
நீடிப்பு தொடர்பான அறிவித்தல் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கள் ஒப்பந்தக்காரர்ககளை பதிவு செய்தல் பாதுகாப்பு அமைச்சு
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்கள் ஒப்பந்தக்காரர்ககளை பதிவு செய்தல் பாதுகாப்பு அமைச்சு
2021 வருடத்திற்கு பொருட்கள் சேவை மற்றும் நிர்மான செயற்பாடுகளுக்காக தேசியமற்றும் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தக்காரர்ககளை பதிவு செய்யும் விண்ணப்பபடிவம்
விதிமுறை மற்றும் நிபந்தனைகள்
வகை பட்டியல்


ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு முகவர்கள்

விண்ணப்ப படிவத்தின் பெயர் பதிவிறக்கம்
பயிர்கள் / சொத்து பாதுகாப்பிற்காக வழங்கப்பட்ட தீயணைப்புக்கான உரிமத்தை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்