விண்ணப்பபடிவங்கள்

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குனர்களை பதிவு செய்தல்

விண்ணப்ப படிவம் பதிவிறக்கம்
2020 வருடத்திற்கு பொருட்கள் /சேவைமற்றும் நிர்மான செயற்பாடுகளுக்காக தேசிய மற்றும் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தக்காரர்ககளை பதிவு செய்யும் விண்ணப்பபடிவம் (2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம்15 ஆம் திகதி வரை)
விதிமுறை & நிபந்தனைகள் (2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம்15 ஆம் திகதி வரை)
வகை பட்டியல் (2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம்15 ஆம் திகதி வரை )


ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு முகவர்கள்

விண்ணப்ப படிவத்தின் பெயர் பதிவிறக்கம்
பயிர்கள் / சொத்து பாதுகாப்பிற்காக வழங்கப்பட்ட தீயணைப்புக்கான உரிமத்தை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்