--> -->

கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் 8வது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி