--> -->

எம்மை தொடர்பு கொள்ள

பாதுகாப்பு அமைச்சு, பாதுகாப்பு தலைமையக கட்டிடத்தொகுதி , ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர, கோட்டே.

பொது தொ.இல:   + 94 11 2430860 - 69   ,   + 94 11 2430870 - 78   வரை      + 94   11   2441   146    

ஊடக மத்திய நிலையம்:   + 94   11   2439   757

கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் 8வது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி

+94 11 2354354

+94 11 2340340கௌரவ பிரமித்த பண்டார தென்னகோன், பா.உ. LLB (Hon) UK LLM Australia

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

  +94 11 2665201

  stateminister@defence.lk


ஜெனரல் கமல் குணரத்ன(ஓய்வு) WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil

செயலாளர், பாதுகாப்பு அமைச்சு

  + 94 11 2381 154

  + 94 11 2541 529

  secdefence@defence.lkதிரு. காமினி மஹகமகே

மேலதிக செயலாளர் - நிர்வாகம்

  + 94 11 2326 000

  + 94 11 2446 300

  adlsecadmin@defence.lkதிரு. சீ எஸ் ஹர்ஷ விதானாராச்சி

மேலதிக செயலாளர் - பாதுகாப்பு

  + 94 11 2389 186

  + 94 11 2441 481

  adlsecdefence@defence.lkதிருமதி. இந்திகா விஜேகுணவர்தன

மேலதிக செயலாளர் – பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் கொள்கை

  + 94 11 2389 023

  + 94 11 2389 022

  adlsecparliment@defence.lk


திரு. டீஎம் சமன் திஸாநாயக்க

மேலதிக செயலாளர் – சிவில் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி

  + 94 11 2335 792

  + 94 11 2335 797

  civilsecurity@defence.lkபொறியியலாளர் திருமதி. டபிள்யூ.ஆர். என். ஆர் பிரேமச்சந்திர

மேலதிக செயலாளர் - தொழிநுட்பம்

  + 94 11 2333 930

  + 94 11 2437 923

  adlsectechnical@defence.lkதிரு. ஈஏ ஜயந்த எதிரிசிங்க

மேலதிக செயலாளர் – பாதுகாப்பு சேவைகள்

  + 94 11 2421 438

  + 94 11 2331 104

  adlsecdefser@defence.lkஆர் டி அனுர ரணசிங்க

பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)

  + 94 11 2333 963

  + 94 11 2336 559

  dgplanning@defence.lk


திருமதி. எல் எச் ஏ டி பி புத்ததாச

பணிப்பாளர் நாயகம் – கணக்கியல் மற்றும் நிதி (பதில்)

  + 94 11 2439 381

  + 94 11 2390 720

  cfo1@defence.lk


சட்ட ஆலோசகர்

   + 94 11 2424 374

  defence.legalbranch@gmail.com


மேஜர் ஜெனரல் தம்மிக்க வெலகெதர RSP USP psc IG

இராணுவ இணைப்பு அதிகாரி

  + 94 11 2436 019

  + 94 11 2328 109

  modmlo@defence.lk


திருமதி. ஜி எஸ் எம் பெர்னாண்டோ

பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

  + 94 11 2445 076

  modinternalaudit@gmail.com


கேர்ணல் எம் பி பி நளின் ஹேரத் RSP

ஊடக பணிப்பாளர் மற்றும் பேச்சாளர்

  + 94 11 2430 860

  + 94 11 2421 419

  directormedia@defence.lk
Snow
Entrance Terminal