--> -->

முன்னாள் செயலாளர்கள்

கேர்ணல் சி.ஏ.தர்மபாலா

01.09.1977 முதல் 15.08.1983 வரை

ஜெனரல் டி.எஸ்.ஆட்டிகலா

15.08.1983 முதல் 16.02.1990 வரை

ஜெனரல் எஸ்.சி ரணதுங்க

16.02.1990 முதல் 01.05.1993 வரை

எயார் சீப் மார்ஷல் வால்டர் பெர்னாண்டோ

01.05.1993 முதல் 06.09.1993 வரை

ஜெனரல் ஹமில்டன் வனசிங்க

06.06.1993 முதல் 10.02.1995 வரை

திரு ஆர்.கே.சந்திரானந்த சில்வா

07.12.1995 முதல் 05.12.2001 வரை

திரு கே ஒஸ்டின் பெர்னாண்டோ

21.12.2001 முதல் 03.11.2003 வரை

திரு எல்.டி.சி ஹேரத்

17.04.2004 முதல் 30.11.2004 வரை

மேஜர் ஜெனரல் ஏ.கே.ஜெயவர்த்தன ஆர்டப்பி ஆர்எஸ்பி விஎஸ்வி யுஎஸ்பி.

திரு.கோதபாய ராஜபக்க்ஷ ஆர்டப்பி ஆர்எஸ்பி பிஎஸ்சி

25.11.2005 முதல் 09.01.2015 வரை

திரு.பி.எம்.யூ.டி பஸ்நாயக்க

பஸ்நாயக்க 11.01.2015 முதல் 08.09.2015 வரை

பொறி. கருணசேன ஹெட்டியராச்சி

09.09.2015 முதல் 05.07.2017 வரை

திரு கபிலா வைத்தியரத்ன பிசி

06.07.2017 முதல் 30.10.2018 வரை

திரு.ஹேமசிரி பெர்னாண்டோ

30.10.2018 முதல் 25.04.2019 வரை

ஜெனரல் எஸ்எச்எஸ்.கோட்டேகொட (ஓய்வு) டப்டப்வீ ஆர்டப்பீ ஆர்எஸ்பி வீஎஸ்வீ யுஎஸ்பி என்டிசி

29.04.2019 முதல் 19.11.2019 வரை