எமக்கு தெரிவிக்க

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் சனாதிபதி

அதிமேதகு சனாதிபதி கொட்டாபய ராஜபக்ஷ

Photo : +94 11 2354354,

தொலைநகல் : +94 11 2340340
உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்

கௌரவ சமல் ராஜபக்ஷ பா. உ

Photo : +94 11 2432784,

தொலைநகல் : +94 11 2431 048
செயலாளர் - பாதுகாப்பு அமைச்சு

மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) கமல் குணரத்ன டப்டப்வீ ஆர்டப்பீ ஆர்எஸ்பி யுஎஸ்பி என்டிசி பிஎஸ்சி MPhil

Photo : +94 11 2381154,

தொலைநகல் : +94 11 2541 529

Photo : secdefence@defence.lkமேலதிக செயலாளர் - பாதுகாப்பு

பி.பீ.எஸ்.சி நோனிஸ்

Photo : +94 11 2389186,

தொலைநகல் : +94 11 2441481

Photo : adlsecdefence@defence.lkமேலதிக செயலாளர் - நிர்வாகம்

திரு டபிள்யூ.ஏ குலசூரிய

Photo : +94 11 2326 000,

தொலைநகல் : +94 11 2446 300

Photo : :adlsecadmin@defence.lkமேலதிக செயலாளர் - பாராளுமன்ற விவகாரங்கள், கொள்கை மற்றும் திட்டமிடல்

திரு. ஆர்.எம்.பி.எச் ரத்நாயக்க

Photo : +94 11 2333930,

தொலைநகல் : +94 11 2437923

Photo : adlsecparliment@defence.lkமேலதிக செயலாளர் - சிவில் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி

திரு துமிந்த நாணயக்கார

Photo : +94 11 2335792,

தொலைநகல் : +94 11 2335797

Photo : civilsecurity@defence.lkமேலதிக செயலாளர் – தொழில்நுட்ப

பொறியலாளர் திருமதி எஸ்.ஜி.கே. செனவிரத்ன

Photo : +94 11 2333930,

தொலைநகல் : +94 11 2437923

Photo : adlsectechnical@defence.lkபணிப்பாளர் நாயகம் கணக்கு மற்றும் நிதி

திருமதி ஏ.ஏ. டி. கே அதிகாரி

Photo : +94 11 2439 381,

தொலைநகல் : +94 11 2390 720

Photo :dgfinance@defence.lkமேலதிக செயலாளர் (பதில் ) - சட்டம் மறறும் ஒழுங்கு

திருமதி மலிகா சூரியபெரும

Photo : +94 11 2887576,

தொலைநகல்: +94 11 2887756இராணுவ இணைப்பு அதிகாரி

பிரிகேடியர் டப் பீ ஏ டீ டப் நாணயக்கார ஆர் எஸ் பீ யூ எஸ் பீ என் டி யு

Photo : +94 11 2436 019,

தொலைநகல் : +94 11 2328 109பாதுகாப்பு அமைச்சு,

15/5,பாலதக்ஷ மாவத்தை ,கொழும்பு 03.

தொலைபேசி: 2430860/69

தொலைபேசி: 243070/78

மின்னஞ்சல்: reachus@defence.lk