තොරතුරු දැනගැමේ අයිතිවාසිකම

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23 (1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු නිළධාරිගේ සහ නම් කළ නිලධරියාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

තොරතුරු නිළධාරී

බ්‍රිගේඩියර් ඊ එස් ජයසිංහ යූඑස්පී

ලිපිනය

තොරතුරු නිලධාරී,
ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය,
නීති අංශය,
අංක 15/5,
බාලදක්ෂ මාවත,
කොළඹ 03.තොරතුරු විමසීම් :- ආර්.ආර්.ජී. අබේකෝන් මිය - නීති නිලධාරී
දුරකථන අංක :- 011-2335794 / 95 Ex - 233
ෆැක්ස් :- 011-2478245
විද්‍යුත් ලිපිනය :- defence.legalbranch@gmail.com

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අංශ හා එහි කාර්යභාරය

01 පරිපාලන අංශය
  අයදුම්පත්‍ර සහ වැඩිදුර විස්තර
සන්නද්ධ සේවා සමාජිකයින්ට නේවාසික කටයුතු සඳහා ඉඩම් ලබාදීම වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් පත්‍රය
රණවිරුවන්ට ඉඩම් ලබාදීම සඳහා වන තාවකාලික ඉඩම් හිමිකම් සහතිකයේ ආකෘතිය
සන්නද්ධ සේවා සමාජිකයින්ට නේවාසික කටයුතුවලට භාවිතා කරන ඉඩම් සඳහා දීර්ඝකාලීන බදු බලපත්‍ර ලබාදීම වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් පත්‍රය
රණවිරුවන් වෙනුවෙන් ඉඩම් ලබාදීම සඳහා තෝරාගැනීමට ළකුණු සටහන් කිරිමේ පත්‍රය
රණවිරුවන්ට ලබාදෙන ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කොන්දේසි මාලාව
රණවිරු අයදුම්කරුවන් හට ඉඩම් කොටස් ලබාදීම සඳහා තෝරාගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
චක්‍රලේඛ  
රණවිරුවන්ට ඉඩම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ 2016/07 චක්‍රලේඛය
02 ආරක්‍ෂක අංශය
03 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ප්‍රතිපත්ති හා සැළසුම් අංශය
04 තාක්ෂණ අංශය
අයදුම්පත්‍ර සහ වැඩිදුර විස්තර
ඩ්‍රෝන ක්‍රියාත්මත කිරීමේ ප්‍රමිතීන්
ඩ්‍ඩ්‍රෝන ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය
ඩ්‍රෝන ක්‍රියාත්මත කිරිමට අනුමැතිය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
05 හමුදා සම්බන්ධිකරණ අංශය
06 සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන අංශය
07 නීති අංශය
  නම් කළ නිළධාරී

ආර්.එම්.පී.එස්. රත්නායක මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාර්ලිමේන්තු හා ප්‍රතිපත්ති සැළසුම්)

දුරකථන අංක: 011-2389186 / 0773407656

විද්‍යුත් ලිපිනය: sisirapc@gmail.com

ලිපිනය: ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, නො: 15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03.

08 පාර්ලිමේන්තු හා ප්‍රතිපත්ති සැළසුම්
ක්‍රියාකාරි සැළැස්ම - 2019
ප්‍රගති වාර්ථාව - 2018
කාර්ය සාධන වාර්ථාව - 2018

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව

ලිපිනය: කාමර අංක 203-204, බ්ලොක් 2, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07

දුරකථනය: 011 2691625

ඊමේල්: rti.commission16@gmail.com

ෆැක්ස්: 011 2691625.

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත
2017.02.03 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද නියෝග
තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
අභියාචනා අයදුම් පත්‍රය