தொழிநுட்பம்

 

குறைந்த சக்தி தொடர்பு கருவிகளை இறக்குமதி செய்வதற்கான நடைமுறை

1. பின்வருபவை குறைந்த சக்தி கொண்ட தொடர்பு சாதனங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

a. கம்பியில்லா தொலைபேசிகள்.

b. கம்பியில்லா ஒலிவாங்கிகள்

c. தொலை கட்டுப்பாட்டு உள்நாட்டு உபகரணங்கள். ரேடியோ / டிவி ரிமோட் கன்ட்ரோல்ஸ், தன்னியக்க கதவு திறக்கும் இயந்திரங்கள், பல்கர் மணிகள் போன்றவை.

d. தொலை கட்டுப்பாட்டு விளையாட்டுப்பொருட்கள்


2. குறைந்த சக்தி தொடர்பு சாதனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு பின்வரும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

a. கம்பியில்லா தொலைபேசி மற்றும் கம்பியில்லா ஒலிவாங்கிகள் ஆகியவற்றின் தொலைநிலை எல்லை 100M ஐ தாண்டக்கூடாது.

b. தொலை கட்டுப்பாட்டு உள்நாட்டு சாதனங்களின் எல்லை 10M ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

c. ரிமோட் கண்ட்ரோல்ட் விளையாட்டுப் பொருட்களின் எல்லை (வான் கட்டுப்பாட்டு கருவி தவிர) 10 Mஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

d. மட்டுப்படுத்தப்படாத தொலை கட்டுப்பாட்டு பறக்கும் சாதனங்களை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கப்படாது.