--> -->

இராணுவத்தினரால் புனித வஸ்த்துக்கள் நல்லதண்ணிக்கு கொண்டு வருகை

மே 22, 2022

இலங்கை இராணுவத் துருப்புக்கள் சம்பிரதாய மரபுகளுக்கு அமைய சமன் தெய்வத்தின் சிலை மற்றும் புனித ஆபரணங்களை ஊர்வலமாக நல்லதண்ணிக்கு அண்மையில் கொண்டு வந்தனர்.

பெங்கமுவே தம்மதின்ன நாயக்க தேரரின்வழிகாட்டலுக்கமைய 19வது இலங்கை தேசிய படை , படையினர் இதற்காக முன்வந்தனர்.

மத்திய பிரதேச பாதுகாப்புப் படைகளின் கட்டளைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் சமந்த சில்வா, 112 ஆவது படைத் தளபதி கேணல் சந்திம குமாரசிங்க மற்றும் சில சிரேஷ்ட அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்வுடன் பட்டிருந்தனர் என்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.