--> -->
சேவைகள்   Tenders

Tenders

 
 
 
 

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 22.05.2023

முடிவு திகதி  : 04.07.2023

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 13.02.2023

முடிவு திகதி  : 07.03.2023

முடிவு திகதி  : 16.03.2022 - 1430 pm

முடிவு திகதி  : 12.11.2021 - 1400 pm

Published Date  : 24.10.2021 - 0900 am

Closing Date  : 15.11.2021 - 1500 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 18.10.2021 - 1100 am

முடிவு திகதி  : 08.11.2021 - 1500 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 11.10.2021 - 1000 am

முடிவு திகதி  : 02.11.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 10.09.2021 - 1100 am

முடிவு திகதி  : 22.10.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 10.09.2021 - 1100 am

முடிவு திகதி  : 26.10.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 01.09.2021 - 1100 am

முடிவு திகதி  : 01.10.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 30.08.2021 - 0900 am

முடிவு திகதி  : 15.09.2021 - 1400 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 09.08.2021 - 0900 am

முடிவு திகதி  : 30.08.2022 - 1500 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 01.09.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 01.01.2022 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 26.07.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 19.08.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 16.06.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 29.07.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 14.06.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 28.07.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 14.06.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 29.07.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 14.06.2021 - 1100 pm

முடிவு திகதி  : 27.07.2021 - 1100 pm

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : 

முடிவு திகதி  : :

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : : 08.03.2021 – 0900 பி. ப

முடிவு திகதி  : : 29.03.2021 – 1500 மு.ப

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : : 09.03.2021 – 1200 பி. ப

முடிவு திகதி  : : 15.04.2021 – 1200 மு.ப

பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி  : : 09.03.2021 – 1200 பி. ப

முடிவு திகதி  : : 15.04.2021 – 1200 மு.ப

Published Date  : 20.01.2021 - 1430 am

Closing Date  : 20.01.2021 - 1430 am

Published Date  : 14.12.2020 - 0900 am

Closing Date  : 04.01.2021 - 1500 am

Published Date  : 14.12.2020 - 0900 am

Closing Date  : 04.01.2021 - 1500 am

Published Date  : 14.12.2020 - 0900 am

Closing Date  : 04.01.2021 - 1500 am

Published Date  : 14.12.2020 - 0900 am

Closing Date  : 16.03.2021 - 1100 am

Published Date  : 11.12.2020 - 1500 pm

Closing Date  : 24.12.2020 - 1100 am

Published Date  : 11.12.2020 - 1500 pm

Closing Date  : 24.12.2020 - 1400 am

Published Date  : 01.12.2020 - 1500 pm

Closing Date  : 11.01.2021 - 1100 am