--> -->

ஐ சீ ரீ ஏ பணிப்பாளரின் இராஜினாமா தொரட்பில் அதன் தலைவர் விடுத்துள்ள அறிக்கை

ஜூன் 12, 2020

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்தின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர் கலாநிதி சஞ்சீவ வீரவர்தனவின் திடீர் இராஜினாமா தொடர்பில் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையத்தின் பணிப்பாளர் சபையின் சார்பில் அதன் தலைவர் ஜயந்த டீ சில்வா விடுத்துள்ள விஷேட அறிக்கையின் முழு விபரம்.

The full statement:

Further to the resignation of Dr. Sanjiva Weerawarana from the board of ICTA, there has been a great deal of speculation subsequent to his blog post, dated 30th May 2020, both in the mainstream and social media, as to the reason for his sudden departure.

We believe his leaving was inevitable, due to the positions taken by Dr. Weerawarana on how the Board should act and operate, rather than reaching common ground with others to ensure that ICTA functions in a cohesive manner as one team.

The Board’s vision is to build a sustainable and inclusive organization which empowers its employees, rather than allowing one or more Board Members to exercise executive functions, which would create confusion amongst staff and ICTA’s stakeholders, and also jeopardize the collective accountability of the Board.

What is even more disturbing is the manner in which Dr. Weerawarana handled his resignation, which smacks of an attempt to smear the good reputation of the ICTA board. This has been done with the release of various reports to the media, which has been subjected to edits even after they were publicly posted, due to inaccuracies contained therein. His public statement is contrary to his letter of resignation handed over to the appointing authorities, in which he clearly states that he is resigning solely “because of personal reasons”.

His blog post, on the other hand, insinuates that there were some irregularities concerning two tenders that were sent for the review of ICTA. This is cause for confusion and seems like a deliberate move to mislead the media and public, as ICTA has acted purely as a technical advisor in the said two tenders, and has taken no part at all in the tender processes.

Dr Weerawarana’s actions of deliberately trying to create doubt in the minds of the public on the digital governance plan for the nation, is mala fide, inflammatory and defamatory.

ICTA categorically denies the alleged irregularities alluded to by Dr Weerawarana and is considering what actions it should take in this regard. The falsehoods of this story need to be exposed as they are nothing but a ploy of those seeking personal gain.
(Ends)