யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்த மற்றும் அங்வீன முற்ற படைவீர்களின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவு தொடர்பான ஊடக அறிக்கை

ஏப்ரல் 09, 2021