අපගේ උරුමය ආරක්ෂා කිරීම

පුවත්

පුවත් කෙටියෙන්

සිදුවීම්

කැමරා ඇස

පාකිස්තානයේ පැවති " "AMAN 2021" නාවික අභ්‍යාසය සඳහා සහභාගී වූ රටවල් 45 ක නෞකා අතරට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නෞකාවක් වන "ගජබාහු" ද එක්විය.

පාකිස්තාන නාවික හමුදාව විසින් සංවිධානය කරන ලද "AMAN 2021", බහු පාර්ශවික නාවික අභ්‍යාසය පෙබරවාරි 12 සිට 16 දක්වා “සාමය සඳහා එක්ව” යන තේමාව යටතේ කලාපීය සහයෝගීතාව සහ ස්ථාවරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික නොවන ආරක්ෂක තර්ජනයන්ට එරෙහිව සාමූහිකත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීම යන කරුණු අරමුණු කරගෙන මෙම අභ්‍යාසය පවත්වන ලදි.

Facebook