දැක්ම

"සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්"

මෙහෙවර

"භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

නවතම පුවත්මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිවැරදි කිරීම

මාධ්‍ය ආයතන වල විකාශනය වන සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිවැරදි කි.......

වැඩි විස්තර

ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවගේ ආරක්‍ෂාව සහතික කර ඇති අතර සංචාරය කිරීම සදහා රට ආරක්‍ෂිත වේ

ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවගේ ආරක්‍ෂාව සහතික කර ඇති අතර සංචාරය.......

වැඩි විස්තර

ව්‍යාජ පුවත් දැනට ඇතුලත් කර නොමැත