අකුරේගොඩ ආරක්‍ෂක සේවා මූලස්ථාන සංකීරණය තුල අපගේ ස්ථානගත වීම බලාපොරොත්තුවන්න.
දින
පැය
මිනිත්තු
තත්පර

ප්‍රධාන පුවත්

පුවත්

සිදුවීම්

කොවිඩ් -19 යාවත්කාලීන පුවත්

කැමරා ඇස

රජයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන සඳහා හමුදා සෞඛ්‍ය සේවා සහාය

අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් සපයන රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා එන්නත ලබාදීම වත්තල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී දැකගත හැකිවිය.