දැක්ම

"සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්"

මෙහෙවර

"භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

නවතම පුවත්ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව.......

වැඩි විස්තර

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විසින් නිකුත් කර ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය වල පළ වී තිබෙන වාර්තාවක් ප්‍රතික්‍ෂේප කර සිටීම.

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විසින් නිකුත් කර ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය .......

වැඩි විස්තර

ව්‍යාජ පුවත් දැනට ඇතුලත් කර නොමැත