தூர நோக்கு

" பாதுகாப்பானதும், அமைதியானதுமான நாடொன்றுக்காக. "

பணிக்கூற்று

" இறைமையும், பாதுகாப்புமுடைய சுதந்திர நாடொன்ரை உறுதிப் படுத்துவதற்காக உபாயமார்க்க திட்டங்களயும்‍ கொள்கைகளையும் அமைத்தல், செயற்படுத்துதல்‍. "

அண்மைய செய்திகள்வதந்திகளால் பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்த வேண்டாம் என தெரிவிப்பு

வதந்திகளால் பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்த வேண்டாம் என தெரி.......

மேலும்

ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட தவறான செய்தி குறித்த தெளிவு

ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட தவறான செய்தி குறித்த தெளிவு.......

மேலும்

ஆக்கம் சேர்க்கப்படவில்லை